Programy prewencyjne - Komenda Powiatowa Policji w Nisku

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Nisku.

 

Program prewencyjny „Stop patologiom-razem bezpieczniej”

 

       Cele Programu:

 

1.  Ograniczenie zjawisk patologicznych.

2.  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego.

3.   Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.

4.   Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.

5.   Poszerzenie współpracy z podmiotami poza policyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym
w dobra osobiste obywateli.

6.   Dotarcie z programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów, w szczególności poprzez wykorzystanie do tego celu środków masowego przekazu.

7.   Efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału sił i środków,
w dziedzinie której dotyczy program.

8.  Wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko młodych mieszkańców powiatu, w celu przeciwdziałania zjawiskom patologicznych.

9.  Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli i pracowników sklepów oraz lokali gastronomicznych łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary
za nieprzestrzeganie prawa.

10.  Promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów.

11.  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób wyjeżdżających za granicę.

12.  Uświadomienie adresatom programu prewencyjnego specyfiki zagrożeń wynikających z faktu skorzystania z nieuczciwych i niebezpiecznych ofert pracy za granicą.

 

Metody i sposoby realizacji programu:

 

1.  Współpraca z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

2.  Organizowanie na szczeblu lokalnym międzyinstytucjonalnych działań kontrolnych w sklepach i lokalach gastronomicznych podających, sprzedających napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

3.  Podczas służb patrolowych i obchodowych zwracanie uwagi na łamanie prawa przez osoby spożywające napoje alkoholowe.

4.  Reagowanie na stwierdzone przypadki łamania przepisów prawa.

5.  Rozpoznawanie miejsc gromadzenia się młodzieży oraz osób dorosłych, gdzie może dochodzić do przejawów demoralizacji, a także nieprzestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

6.  Prowadzenie przez Policję okresowej kontroli tych miejsc.

7.  Podejmowanie adekwatnych działań w zależności od zaistniałej sytuacji.

8.  Opracowanie, wydrukowanie (ewentualnie pozyskiwanie) oraz rozpowszechnianie materiałów ostrzegawczych stanowiących element realizowanego programu.

9.      Promowanie założeń programu w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

10.  Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami
np. przez rady osiedli i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez pracodawców i pracowników w przedmiocie ujętym niniejszym programem.

11.  Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz nikotynowej (wspólnie z innymi podmiotami,
w szczególności z przedstawicielami Miejskich i Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – przekazywanie uczniom materiałów profilaktycznych.

12.  Prowadzanie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, systematycznych rozmów z pracownikami i właścicielami lokali gastronomicznych oraz sklepów sprzedających alkohol i papierosy, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia ww. ustaw. Egzekwowanie przez dzielnicowych
w wyżej wskazanych sklepach i lokalach gastronomicznych umieszczania materiałów informacyjno – ostrzegawczych).

13.  Organizowanie konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży poruszających problematykę zjawisk patologicznych.

14.  Prowadzenie przez Asystentów ds. Prewencji Kryminalnej oraz ds. Nieletnich prelekcji z uczniami szkół ponad gimnazjalnych w zakresie profilaktyki związanej ze zjawiskiem handlu ludźmi – przekazywanie uczniom materiałów profilaktycznych.

15.  Prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej poprzez rozpowszechnianie informacji o zagrożeniach związanych z podejmowaniem pracy zarobkowej za granicą za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

16.  Poprzez uczestnictwo Kierowników Rewirów Dzielnicowych, Kierowników Posterunków Policji oraz dzielnicowych w spotkaniach organizowanych
z mieszkańcami np. przez Rady Osiedli informowanie społeczności lokalnych
o zagrożeniach jakie za sobą niesie nieprzemyślany wybór pracy za granicą.

17.  Nawiązanie współpracy z właścicielami kafejek internetowych w celu przekazania dla korzystających ze stron internetowych informacji dotyczących niebezpieczeństw związanych z pochopnym podejmowaniem decyzji odpowiadania na zamieszczone w nich oferty pracy za granicą.

 

Program prewencyjny „Pseudokibic”

 

      Cele programu:

 

1.  Eliminacja zdarzeń o charakterze przestępczym zaistniałych w związku z organizacją rozgrywek piłki nożnej.

2.  Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży.

3.   Edukacja prawna rodziców i młodzieży.

4.   Zachęcenie do sportowej rywalizacji kibiców bez wykazywania wobec siebie postaw antagonistycznych skutkujących aktami chuligańskimi.

 

     Metody i sposoby realizacji programu.

 

1.  Współpraca z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania wybrykom o charakterze kryminalnym podczas rozgrywek piłki nożnej.

2.  Edukacja prawna młodzieży podczas prelekcji w szkołach przeprowadzanych przez przedstawicieli Policji , klubów sportowych oraz władz samorządowych dot. konsekwencji zachowań chuligańskich.

3.  Edukacja prawna rodziców podczas wywiadówek szkolnych, przestawienie skali zjawisk przestępczych występujących podczas rozgrywek piłkarskich.

 

Program prewencyjny „Bezpieczny Senior”

 

    Cele programu:

 

1.  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.

2.  Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.

3.  Ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych.

4.  Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.

5.  Poszerzenie współpracy z podmiotami poza policyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osób starszych.

6.  Zapoznanie osób starszych ze specyfika pracy w terenie pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych z ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.

7.   Dotarcie z programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów,
czyli osób starszych, w tym samotnie mieszkających.

8.  Ułatwienie osobą starszym kontaktu z policją.

9.  Promowanie aktywności jako niezbędnego czynnika sprawności.

10. Zaangażowanie osób w starszym wieku w dbanie o bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców.

11. Wykształcenie umiejętności radzenia sobie w stacjach trudnych, niekiedy groźnych dla życia, zdrowia lub godzących w posiadane mienie.

 

    Metody i sposoby realizacji programu:

 

1.  Nawiązanie współpraca z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zjawiskom negatywnym będącym w zainteresowaniu niniejszego programu.

2.  Opracowanie, wydrukowanie (ewentualnie pozyskiwanie) ulotek, broszurek oraz  rozpowszechnianie ich wśród adresatów programu.

3.   Promowanie założeń programu w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

4.   Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami  i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa.

5.   Prowadzanie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, systematycznych rozmów z adresatami programu.

6.   Prowadzenie cyklicznych spotkań z osobami starszymi podczas których poruszane będą kwestie:

 • przybliżanie programu „Niebieska Karta”, wskazanie na sytuacje związane z przemocą domową, omówienie możliwości radzenia sobie w sytuacjach       kryzysowych,
 •  omawianie problematyki związanej z:

- kradzieżami kieszonkowymi,

- kradzieżami torebek na tzw. „wyrwę”,

- oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”,

- oszustwami na tzw. „administratora”, „gazownika”, „pracownika socjalnego”, „pracownika administracji” itp. zapoznanie uczestników spotkań z charakterem pracy urzędników i pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracownika socjalnego itp. wskazanie używanych przez te osoby identyfikatorów służbowych, odzieży służbowej oraz zapoznania z prawami i obowiązkami związanymi z wpuszczaniem ich do domów i mieszkań,

- włamaniami do mieszkań i domów.

 

Program prewencyjny „Ostrożnie – pies”.

 

      Cele programu:

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego.

2. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.

3. Poprawa świadomości prawno-wiktymologicznej społeczeństwa.

4. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.

5. Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów łamiących przepisy prawa.

6. Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia, które nie będzie rodziło dla niego żadnych zagrożeń.


 

    Metody i sposoby realizacji programu:

 1.  Współpraca z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zjawiskom ujętym w niniejszym programie prewencyjnym.
 2. Zwracanie uwagi podczas pełnienia służby patrolowych i obchodowych na łamanie prawa przez osoby posiadające psy.
 3. Reagowanie na stwierdzone przypadki łamania przepisów prawa.
 4. Rozpoznawanie miejsc przebywania psów pozostawionych bez opieki oraz powiadamianie o tym, w zależności od zaistniałej sytuacji, odpowiednich podmiotów.
 5. Wyposażenie radiowozów, w szczególności służb patrolowo – interwencyjnych w tablice poglądowe dotyczące ras psów uznanych za niebezpieczne.
 6. Inspirowanie samorządów lokalnych do podjęcia stosownych uchwał określających zasady trzymania zwierząt, opiekę oraz wyłapywanie zwierząt gospodarskich ( psów).
 7. Opracowanie, wydrukowanie ( ewentualne pozyskiwanie ) oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych stanowiących element realizowanego programu.
 8. Promowanie założeń programu prewencyjnego w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
 9. Uczestnictwo Kierowników rewirów dzielnicowych, Kierowników Posterunków Policji oraz dzielnicowych wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów            w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez właścicieli psów oraz przez inne osoby w przedmiocie ujętym w programie. Uwrażliwianie mieszkańców na los pozostawionych                   bez opieki psów. Apelowanie do społeczeństwa o powiadamianiu odpowiednich instytucji o sytuacjach zagrażających życiu psów oraz osób  trzecich.                              
 10. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych                                            i    ponadgimnazjalnych w zakresie unikania zagrożeń ze strony psów, bliższego poznania specyfiki zachowania psów, właściwego obchodzenia się z tymi zwierzętami ( wspólnie z innymi podmiotami, w szczególności z przedstawicielami stowarzyszeń ochrony zwierząt oraz schronisk dla zwierząt) – przekazywania uczniom materiałów profilaktycznych.
 11. Prowadzenie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, rozmów profilaktycznych z właścicielami psów, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia przepisów prawa min. w zakresie trzymania psa.
 12. Udział przewodników psów służbowych oraz policjantów realizujących zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej w różnego rodzaju imprezach plenerowych (pokazy tresury psów, bezpiecznych zachowań wobec psów itp.)

Program prewencyjny  „Bezpieczny Ogród”

 

    Cele Programu:

 1. Poprawa bezpieczeństwa na terenach ogrodów działkowych.
 2. Zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń.
 3. Zwiększenia świadomości prawno – wiktymologicznej wśród działkowców.
 4. Pobudzenie właścicieli i użytkowników działek do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 5. Nawiązanie ścisłej współpracy z właścicielami i użytkownikami ogrodów działkowych.
 6. Realizacja przyjętych uzgodnień.
 7. Wpływanie na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenia świadomości prawno-wiktymologicznej poprzez organizowanie spotkań wyznaczonych policjantów z działkowiczami.
 8. Ułatwienie mieszkańcom kontaktu z dzielnicowym.

    Metody i sposób realizacji programu:

 

 1. Współpraca z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie powiatu.
 2. Dokonanie analizy przestępczości oraz zjawisk kryminogennych występujących na terenach ogrodów działkowych.
 3. Opracowanie strategii działań profilaktycznych mających się przyczynić do redukcji przestępczości i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych na ww. terenach.
 4. Opracowanie, wydrukowanie (ewentualnie pozyskiwanie) oraz rozpowszechnianie materiałów stanowiących element realizowanego programu.
 5. Udzielanie prze dzielnicowych indywidualnych porad właścicielom ogrodów działkowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i mienia.
 6. Wskazanie przez dzielnicowych na błędy i niedociągnięcia w stosowaniu urządzeń zabezpieczających mienie.
 7. Zwracanie uwagi na elementy infrastruktury technicznej mającej wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa np. poprawa oświetlenia, monitoring miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością oraz zjawiskami kryminogennymi.
 8. Organizowanie patroli prewencyjnych na terenach działek.
 9. Aktywizowanie działkowców do wspólnego rozwiązywania problemów i reagowania na zdarzenia zaistniałe na terenach ogrodów działkowych.
 10. Organizacja debat społecznych, mających na celu poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach ogrodów działkowych.
 11. Zintensyfikowanie patroli oraz służb obchodowych w celu kontroli i sprawdzenia ogrodów działkowych pod kątem przebywania osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu jesienno-zimowego oraz profilaktyki zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom.
 12. Organizowanie cyklicznych spotkań z zarządem oraz działkowcami.

Program Prewencyjny „Ograniczyć Wandalizm”


    CELE:

1.     Przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego jak również publicznego (graffiti).

2.     Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania zjawisku wandalizmu ujętego w niniejszym programie.

3.     Poszerzenie współpracy z organami administracji samorządowej, administracją osiedli, lokalnymi mediami, szkołami oraz w razie wystąpienia takiej         potrzeby z innymi instytucjami     w celu efektywniejszego przeciwdziałania zjawisku tzw. „graffiti”.

4.     Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia.

5.     Wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko młodych mieszkańców, w szczególności na terenach osiedli, w celu przeciwdziałania zjawisku wandalizmu.


    METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1.     Prowadzenie przez dzielnicowego obchodu wspólnie z pracownikami cywilnymi będącymi administratorami kontrolowanych obiektów w celu wskazania   miejsc zdewastowanych oraz potrzeby ich rewitalizacji.

2.     Podczas służb patrolowych i obchodowych zwracanie uwagi na niewłaściwy stan infrastruktury (zjawisko „graffiti).

3.     Informowanie podmiotów odpowiedzialnych za stan techniczny obiektów o stwierdzonych aktach wandalizmu.

4.     Objęcie szczególnym nadzorem prewencyjnym miejsc gromadzenia się młodzieży oraz osób dorosłych gdzie może dochodzić do przejawów wandalizmu.

5.     Aktywne uczestnictwo kierownika rewiru dzielnicowych, kierownika posterunku oraz dzielnicowego w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami. Wykształcanie wśród ludzi postaw przyczyniających się do dbania o mienie publiczne oraz prywatne w aspekcie zjawiska wandalizmu.

6.     Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej, specjalistów ds. nieletnich oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej ze zjawiskiem wandalizmu.

7.     Prowadzenie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, indywidualnych rozmów z mieszkańcami w celu uczulenia ich na zjawisko tzw. „graffiti”

 

Program prewencyjny "Cyberbezpieczni”

 

    CELE PROGRAMU:

1.     Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu.

2.     Wzrost świadomości prawno- wiktymologicznej adresatów programu.

3.     Uświadamianie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

4.     Przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata  realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość).

5.     Upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

6.     Propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie.

7.     Zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz  mediów.


    METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:
 

1.     Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom.

2.     Organizowanie spotkań informacyjno - edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

3.     Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne (przede wszystkim popełnionych za pomocą Internetu czy telefonów komórkowych).

4.     Prowadzenie (przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej)  prelekcji    z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat cyberprzemocy.

5.     Organizowanie aktywizujących dzieci i młodzież konkursów z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy oraz promowania bezpiecznych zachowań w sieci.

6.     Opracowanie, wydrukowanie, pozyskiwanie oraz rozpowszechnianie materiałów  informacyjno - ostrzegawczych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa  w Internecie.

7.     Organizowanie debat społecznych podczas których poruszane będą kwestie związane z bezpieczeństwem w Internecie.

8.     Opracowywanie komunikatów profilaktyczno-ostrzegawczych dotyczących unikania cyberzagrożeń oraz przeciwdziałania cyberprzestepczości i zamieszczanie ich na stronach internetowych podkarpackiej Policji, w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

9.     Promowanie założeń programu w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

10.  Włączanie się w projekty, inicjatywy realizowane przez inne podmioty; zarówno o zasięgu lokalnym, jak też ogólnokrajowym (np. „Dzień bezpiecznego Internetu”).

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 31.08.2012
Data modyfikacji 15.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nisku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Anna Kowalik
Osoba udostępniająca informację:
kom. Anna Kowalik
Osoba modyfikująca informację:
kom. Anna Kowalik
do góry