Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Nisku

Biuletyn Informacji Publicznej

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Nisku.  W przypadku braku właściwości KPP, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

2. wskazanie adresata petycji,

3. wskazanie przedmiotu petycji,

4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.


Petycje można składać:

  •   listownie na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Nisku,  ul. Sandomierska 6, 37-400 Nisko
  •   doręczyć osobiście – w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Nisku codziennie w godz. 7.30-15.30.
  •   faksem – na numer: 15 8775 -319
  •   za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
  •   za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: nisko@rz.policja.gov.pl


Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

POUCZENIE ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Nisku.
 
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:
- adres: ul. Sandomierska 6, 37-400 Nisko,
- e-mail: iod.nisko@rz.policja.gov.pl
 
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.
 
Pani/Pana dane osobowe:
 
będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
KGP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 
Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Metryczka

Data publikacji 29.09.2015
Data modyfikacji 19.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nisku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Anna Kowalik
Osoba udostępniająca informację:
kom. Anna Kowalik
Osoba modyfikująca informację:
kom. Anna Kowalik
do góry