Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Nisku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Udostępnianie zasobów archiwalnych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku

 Udostepnianie zasobów archiwalnych

Zasób archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Nisku przydatny dla badaczy naukowych to w szczególności szeroko rozumiana dokumentacja zawierająca różnego rodzaju księgi, rejestry, kartoteki, druki urzędowe. W archiwum znajdują się m.in. dokumenty z okresu Polski Ludowej świadczące o wszelkich zmianach ustrojowych, rozwoju gospodarki regionu oraz stosunkach społecznych na przestrzeni kilkudziesięciu lat.


Jednym z podstawowych zadań składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Nisku jest obsługa własnej instytucji poprzez gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów, ponadto wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend, kopiowania, przetwarzania, a także przekazywania danych przy użyciu różnych systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych. Równie ważnym zadaniem jest udostępnianie materiałów archiwalnych i prowadzenie działalności informacyjnej.

 
Zbiór archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Nisku podporządkowany jest Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i obejmuje akta wytworzone od 1961 roku do chwili obecnej. Natomiast wszystkie dokumenty i inne materiały wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa tj. Milicję Obywatelską do 1954 r. i Służbę Bezpieczeństwa do 31.07.1990 r. zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Dokumentację zgromadzoną w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Nisku udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych. Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

-imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

-nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

-wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,

-cel  i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji

ul. Sandomierska 6

37-400 Nisko


Udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

-umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

-przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,

-przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH I DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ ZAWARTE SĄ W:

 

 

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.);
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011r. Nr 196 poz.1161);
  • Zarządzeniu nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95 z późn. zm.).

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.01.2017
Data modyfikacji 13.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nisku
Osoba udostępniająca informację:
kom. Anna Kowalik
Osoba modyfikująca informację:
kom. Anna Kowalik
do góry